Akira Shigematsu

Canada Konogoro

 

Tetsuro Shigematsu

 

Rev. Ken Shigematsu Ken's Message

 

Setsu Shigematsu